Reglement

Valentijn tombola 2023

1. Betreft
BIG against breast cancer organiseert van 25 januari tot en met 15 februari 2023 een uitzonderlijke tombola voor haar gulle schenkers en het brede publiek. De opbrengst van de ticketverkoop gaat naar academische onderzoeksprojecten naar borstkanker.
2. Eén prijs
Een Citroën AMI met een waarde van €7,990 inclusief BTW.
3. Koninklijk besluit
De tombola van BIG against breast cancer wordt georganiseerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 20 november 2022 gepubliceerd op 1 december 2022. De goedkeuring van deze tombola ten voordele van het goede doel wordt landelijk toegestaan voor een periode die loopt vanaf de datum van bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad tot en met 31 november 2023, zonder medewerking van commerciële partners.
4. Deelname
- De deelname aan de tombola van BIG against breast cancer is publiek en bestaat uit de online aankoop van tombolatickets.
- Tombolatickets kunnen alleen worden gekocht door u online te registreren via het deelnameformulier waarnaar verwezen wordt in de begeleidende brief van deze actie.
- Deelnemers kunnen zoveel tombolatickets kopen als ze wensen, tegen de prijs van 50 euro per stuk en zolang de voorraad strekt (er zijn 1500 tickets van € 50 beschikbaar).
- De tombolatickets zijn alleen geldig na het ontvangen van de betaling door de organisatoren en na de bevestigingsmail met de lotnummers aan de koper.
- Alleen de tickets die door BIG against breast cancer worden uitgegeven en verkocht, zijn geldig na bevestiging van de betaling.
- Personeelsleden van BIG against breast cancer mogen niet aan de tombola deelnemen.
- Na betaling en bevestiging van de tombolatickets levert BIG against breast cancer geen fysieke tickets af. Enkel de betaling en de bevestigingsmail met de virtuele tickets bevestigen de toewijzing van de nummers aan de kopers.
5. Duur van de deelname
- De loten kunnen alleen worden gekocht tussen 25 januari en 14 februari 2023 tot en met 18.00 uur.
6. Trekking
- De trekking van de BIG against breast cancer tombola vindt plaats onder toezicht van een deurwaarder op woensdag 15 februari 2023 bij Citroën, Bemptstraat 36, 1620 - Drogenbos. - De aangeboden prijs kan op geen enkele wijze worden betwist. In geen geval kan het contante equivalent van de prijs worden opgeëist of op verzoek van de winnaar worden ingeruild.
- De winnaar van de Citroën AMI dient zijn prijs persoonlijk in ontvangst te nemen bij Citroën, Bemptstraat 36, 1620 te Drogenbos.
- We nemen persoonlijk telefonisch contact op met de winnaar van de Citroën AMI.
- Het winnende nummer wordt gepubliceerd op de website van BIG against breast cancer , evenals de naam van de winnaar indien hij/zij dit wenst. Wij zullen de anonimiteit van de winnaar desgevraagd respecteren.
- De winnaar van de Citroën AMI wordt eigenaar van de auto, waarbij de aan de prijs verbonden risico's op hem/haar overgaan zodra de trekking heeft plaatsgevonden.
- Reserveprijs: de trekking zal alleen plaatsvinden als de verkoop van loten de waarde van de Citroën AMI auto bereikt (d.w.z. het bedrag van € 7.990 inclusief BTW).
7. Tax certificate
Deelname aan de tombola van BIG against breast cancer tombola kan niet worden gelijkgesteld aan een gift en geeft dus geen recht op de toekenning van een fiscaal attest.
8. Vervaltermijn:
De tombola prijs die niet binnen drie maanden na de trekking (15 mei 2023) is opgeëist, vervalt. BIG against breast cancer behoudt zich het recht voor te beschikken over elke prijs die niet binnen deze termijn wordt opgehaald.
9. Beperking van aansprakelijkheid
BIG against breast kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de organisatie van deze tombola, in het bijzonder indien indien zij door overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil de verloting moet annuleren, verkorten, verlengen of uitstellen.
BIG against breast cancer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de staat van de prijs bij levering.
10. Persoonsgegevens
- De persoonsgegevens die in het kader van deze tombola worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook met de Europese Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming. De deelnemers worden geïnformeerd dat de hen betreffende persoonsgegevens, die in het kader van deze tombola zijn geregistreerd, noodzakelijk zijn noodzakelijk zijn om hun deelname in aanmerking te nemen.
- De deelnemers hebben recht op toegang, rectificatie, verzet, het recht om hun gegevens te wissen, het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van de verzamelde informatie op elk document dat op hen betrekking heeft. De uitoefening van deze rechten kan worden beperkt door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe BIG tegen borstkanker omgaat met persoonsgegevens, kunt u haar privacybeleid lezen op https://www.bigagainstbreastcancer.org/big-privacy-policy of contact opnemen met haar functionaris voor gegevensbescherming op dpo@BIGagainstbc.org.
- Voor meer informatie over hoe BIG against breast cancer omgaat met persoonsgegevens, kunt u haar privacybeleid lezen op https://www.bigagainstbreastcancer.org/big-privacy-policy of contact opnemen met haar functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres dpo@BIGagainstbc.org.
11. Geschillen
In geval van geschil zal BIG against breast cancer will zich uitsluitend beroepen op de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
12. Aanvaarding van het reglement
Deelname aan de tombola van BIG against breast cancer impliceert de aanvaarding van dit reglement.

Opgemaakt te Brussel, op 10 januari 2023
Theodora Goulioti, MD
Algemeen directrice (CEO)