preloader

DISCLAIMER

BREAST INTERNATIONAL GROUP ("BIG") STELT DEZE WEBSITE TER BESCHIKKING OP VOORWAARDE DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIERONDER BESCHREVEN NALEEFT.

LEES ZORGVULDIG ONDERSTAANDE INFORMATIE.

© 2014 Breast International Group (BIG)-aisbl. Alle rechten voorbehouden.


1. Auteursrecht

(a) Alle inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto's, tekeningen, afbeeldingen, video- en geluidsinhoud, is in zijn geheel of als verzameling beschermd door verschillende nationale en internationale auteursrechtelijke bepalingen. Alle artikels, inhoud en andere onderdelen van de website zijn ook auteursrechtelijk beschermd. Daarnaast dient u zich te houden aan alle andere auteursrechtelijke bepalingen of beperkingen op de website.
(b) Afgezien van inhoud die u zelf op de website plaatste of mits uitdrukkelijke toestemming, mag u geen enkel onderdeel van de website kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren, invoeren in een databank, weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken maken, verzenden of exploiteren. U mag wel materiaal downloaden van de website indien dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik is. U mag één elektronische kopie en/of één afdruk maken die uitsluitend mag worden gebruikt voor occasionele artikels van persoonlijk belang. Zonder beperking van het bovenstaande mag u de inhoud van de website niet verspreiden via een netwerk, met inbegrip van een lokaal netwerk, verkopen of te koop aanbieden. Daarnaast mag u de inhoud van de website niet gebruiken om een databank van welke aard dan ook aan te maken. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan BIG.
(c) Net zoals BIG van de gebruikers verwacht dat ze zijn auteursrechten respecteren, respecteert BIG ook de auteursrechten van anderen. Indien u denkt dat uw auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming op de website werd gereproduceerd en het auteursrecht bijgevolg werd geschonden, kunt u dit melden aan onze medewerker op het post- of mailadres in paragraaf 10. Persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die verband houden met uw communicatie.

2. Verboden gebruik van de website

U verklaart aan BIG dat u de website niet gebruikt voor onwettige doeleinden of op een manier die deze algemene voorwaarden schendt.

3. Vertrouwelijke informatie en eigendomsgegevens

BIG wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u via de website ontvangen. Alle informatie of materiaal die/dat naar BIG wordt verzonden of op de website wordt geplaatst, wordt NIET beschouwd als vertrouwelijk. Door informatie of materiaal naar BIG te sturen of op de website te plaatsen, geeft u BIG de onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde, overdraagbare, auteursrechtvrije toestemming om de informatie/het materiaal te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te geven en te verspreiden. U stemt er ook mee in dat BIG alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u naar BIG verzendt of op de website plaatst, mag gebruiken voor allerlei doeleinden.

4. Links naar andere websites

BIG geeft geen enkele garantie voor andere websites die u bezoekt via een link op de website BIG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van andere websites. Andere websites die u bezoekt via een link op onze website, zijn onafhankelijk van BIG. BIG heeft geen controle over de juistheid, volledigheid, recente aard of betrouwbaarheid van advies, meningen, verklaringen, informatie, databanken, materiaal of andere inhoud die wordt weergegeven, opgeladen, verspreid of beschikbaar gemaakt via links op de website. Bovendien betekent een hyperlink naar een andere website niet dat BIG enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de recente aard of betrouwbaarheid van advies, meningen, verklaringen, informatie, databanken, materiaal of andere inhoud op de andere website of voor het gebruik van een van de voorgaande.

5. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om BIG en zijn directeuren, functionarissen, leidinggevenden, medewerkers, filialen, leden, partners, aandeelhouders, agenten en licentiegevers schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met in begrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit een schending van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website. BIG behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging van een vordering over te nemen waarvoor BIG krachtens deze paragraaf recht heeft op schadevergoeding. In dit geval dient u BIG de medewerking te verlenen die het vraagt.

6. Disclaimer

(a) DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR “AS IS”. Indien u ontevreden bent over de website of andere websites die u bezoekt via een link op onze website, kunt u enkel het gebruik ervan stopzetten. U vertrouwt de website of via de website beschikbaar materiaal of inhoud uitsluitend op eigen risico.

(b) Hoewel we stappen ondernemen om virussen, wormen, Trojaanse paarden of ander vernietigend materiaal op de website te voorkomen, kunnen we niet garanderen dat de website of downloadbaar materiaal of inhoud geen vernietigende eigenschappen bevatten. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die toe te schrijven is aan dergelijke kenmerken.

(c) BIG kan niet garanderen dat de website niet wordt onderbroken of foutvrij is. Vertragingen, weglatingen, onderbrekingen en onnauwkeurigheden in de informatie of het materiaal die/dat via de website beschikbaar is, kunnen voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om de bovenstaande problemen te corrigeren. BIG GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, ANDERE WEBSITES DIE U BEZOEKT VIA EEN LINK OP ONZE WEBSITE, MATERIAAL OF INHOUD BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITE OF ENIG GEBRUIK VAN WEBSITE, MATERIAAL OF INHOUD.

(d) BIG EN ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, LEIDINGGEVENDEN, MEDEWERKERS, FILIALEN, LEDEN, PARTNERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN, MET INBEGRIP VAN INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, VERLIES VAN ACTIVITEITEN OF VERLIES VAN GEGEVENS, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, ANDERE WEBSITES DIE U BEZOEKT VIA EEN LINK OP ONZE WEBSITE, MATERIAAL OF INHOUD BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITE OF ENIG GEBRUIK VAN WEBSITE, MATERIAAL OF INHOUD, OF VOOR CLAIMS, VERLIES OF LETSEL OP BASIS VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN OP DE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEVOLG VAN EEN OVERTREDING VAN EEN VERKLARING, GARANTIE OF ANDERE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN).

7. Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen BIG en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Ze vervangen alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge afspraken tussen BIG en u betreffende dit onderwerp.

8. Wijzigingsrecht

BIG kan deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen door de wijzigingen op de website ter kennis te brengen voor ze van kracht worden.

9. Contactgegevens BIG

Breast International Group (BIG)-aisbl, Waterloolaan 76, 1000 Brussel – België (e-mail: info@bigagainstbc.org).