Veelgestelde vragen

Vaakst gestelde vragen en antwoorden

Er is al aanzienlijke vooruitgang geboekt in de behandelingen van borstkanker, vooral in de vroege vorm van de ziekte. Desondanks is borstkanker nog niet uitgeroeid en is verder onderzoek nodig. Het aantal vrouwen met borstkanker ligt veel hoger dan dat voor andere kankers in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Kregen in 2022 naar schatting 2,3 miljoen vrouwen de diagnose borstkanker? In 2022 kregen ongeveer 2,3 miljoen mensen de diagnose borstkanker. Het is daarmee de meest voorkomende kanker bij vrouwen over heel de wereld. In datzelfde jaar stierven 666.000 vrouwen aan borstkanker. (Bron: Globocan 2022).

Dankzij genoomonderzoek naar kankercellen in de afgelopen tien jaar begrijpen we nu dat borstkanker niet één ziekte is, maar meerdere verschillende soorten. We weten ook dat alle patiënten anders zijn en elke patiënt een andere behandeling nodig heeft. Met nieuwe diagnosetools voor genoomanalyse, in combinatie met nieuwe doelgerichte therapieën op basis van de kankervorm, zijn meer gepersonaliseerde, doeltreffende behandelingen voor individuele patiënten mogelijk. Dit verbetert op zijn beurt de overlevingskans en levenskwaliteit van de patiënt.

Hoewel borstkanker zeker meer voorkomt bij vrouwen, treft het ook mannen. Mannen vertegenwoordigen minder dan 1% van alle gevallen van borstkanker. Uit resultaten blijkt dat jongere vrouwen steeds meer te maken krijgen met borstkanker. Van de 2,3 miljoen nieuwe gevallen van borstkanker in 2020, waren 29% patiënten jonger dan 50. Als we naar alle soorten kanker samen kijken, dan zijn 18% van alle mensen met kanker jonger dan 50. (Bron: Globocan 2020)

Preventie en bewustmaking bij zowel vrouwen als mannen zijn heel belangrijk om het aantal kankergevallen te verminderen en ervoor te zorgen dat kanker in een vroege fase wordt gedetecteerd voor de beste kans op genezing. Onderzoek is echter van essentieel belang om het uiteindelijke doel te bereiken: de genezing van alle soorten borstkanker, inclusief de meer gevorderde of zeldzamere vormen. Onderzoek is de enige manier om de ziekte te begrijpen, hoe en waarom ze evolueert en hoe ze uiteindelijk kan worden gestopt.

Doe vandaag nog mee en maak een groot verschil in het leven van onze patiënten.

BIG staat voor Breast International Group, een internationale vereniging zonder winstoogmerk die volledig gewijd is aan borstkankeronderzoek. BIG is opgericht in 1999 door Drs. Martine Piccart en Aron Goldhirsch, die samen het idee hadden om onnodige dubbele inspanningen en verlies van tijd en middelen te vermijden. BIG is dus opgericht om onderzoek en samenwerking in de wetenschappelijke gemeenschap buiten de Verenigde Staten te bevorderen. Tegenwoordig is BIG 's werelds grootste netwerk van academische onderzoeksgroepen die gewijd zijn aan de genezing van borstkanker, en bereikt het ongeveer 70 landen op zes continenten. BIG verbindt duizenden ziekenhuizen en wetenschappers die samen baanbrekend onderzoek naar borstkanker uitvoeren. BIG werkt ook nauw samen met het Amerikaanse National Cancer Institute en zijn netwerk van onderzoeksgroepen. Om geld in te zamelen voor het eigen onderzoek heeft BIG in 2012 een filantropische afdeling opgericht, bij het grote publiek bekend als  BIG against breast cancer.

Kennis is macht… en gedeelde kennis is nog machtiger.

De visie van BIG is "een remedie tegen borstkanker vinden via wereldwijd onderzoek en samenwerking".

BIG wordt geleid door een Raad van Bestuur van gerenommeerde specialisten in borstkanker, voorgezeten door professor David Cameron, en ondersteund door het hoofdkantoor van BIG in Brussel, België. De Raad van Bestuur stelt de strategische richting van het onderzoek van BIG voor op basis van zijn vakkennis, en dit wordt besproken in en goedgekeurd door de algemene vergadering van ledengroepen. In de afgelopen jaren heeft BIG voorrang gegeven aan metastatische borstkanker, aangezien er bij deze dodelijkste vorm van borstkanker in de vorige decennia weinig vooruitgang is geboekt, maar ook aan zeldzamere vormen van de ziekte.

Borstkanker is onderverdeeld in meerdere subtypes; elk subtype vereist een verschillende benadering van de behandeling. Om nieuwe behandelingen te testen op voldoende patiënten binnen een subgroep en om betrouwbare resultaten te verkrijgen, mag het grootste deel van het onderzoek niet beperkt zijn tot één instelling of zelfs één land. Grootschalige internationale samenwerking is van cruciaal belang om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de behandeling van borstkanker, om verspilling door dubbel werk tegen te gaan en om mensen met de ziekte zo goed mogelijk te helpen.

BIG is zowel wereldwijd als lokaal actiefl: het werk en de resultaten van het onderzoek van ons internationaal netwerk worden gedeeld met de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap en daar hebben patiënten lokaal baat bij.

Vele studies van BIG waren baanbrekend. Ze wijzigden bijvoorbeeld hoe we jonge vrouwen met borstkanker behandelen  (SOFT en TREAT tests), door een veilig alternatief te bieden voor tamoxifen voor patiënten met hormoongevoelige borstkanker, die lijden onder de neveneffecten van het geneesmiddel (BIG 1-97, BIG 2-97 en BIG 1-98); ze leidden tot een grote doorbraak in de behandeling van HER2-positieve borstkanker (HERA), of hielpen artsen te beoordelen welke vrouwen met vroege borstkanker na operatie chemotherapie kunnen worden bespaard (MINDACT).

Recentere voorbeelden zijn onder meer de OLYMPIA-studie, die op minder terugval en overlijden wees van vrouwen met geërfde BRCA1- en BRCA2-genmutaties wanneer ze behandeld worden met het geneesmiddel olaparib, en de POSITIVE-studie, waarvan de eerste resultaten aangeven dat vrouwen hun hormonentherapie veilig kunnen pauzeren om te proberen zwanger te worden.

Lees hier meer over onze grote verwezenlijkingen.

Wanneer BIG samenwerkt met de farmaceutische sector , doet het dat zodat het voor iedereen een win-winsituatie is. Zo leven alle BIG-studies specifieke onderzoeksprincipes na die ervoor zorgen dat verzamelde gegevens onafhankelijk verwerkt en geanalyseerd worden, wat uiterst geloofwaardige resultaten oplevert. Daarnaast worden patiënten jarenlang gevolgd na het einde van de behandeling, zodat bijwerkingen op lange termijn worden gedetecteerd. BIG-studies worden ook beheerst door comités en beleidslijnen om vooringenomenheid te verminderen en vragen te beantwoorden die belangrijk zijn voor patiënten. Ten slotte zijn er strikte regels voor de procedures rond toegang door wetenschappers tot waardevolle tumor- en andere weefsels van patiënten voor toekomstig onderzoek, om ervoor te zorgen dat alleen de beste onderzoeksideeën steun krijgen. Studies op deze manier uitvoeren biedt enorme mogelijkheden voor patiënten en belooft langetermijnwinsten aan de samenleving in alle regio's van de wereld.

De onderzoekers van BIG starten en voeren ook klinische studies en programma's uit zonder industriepartners, vaak om antwoorden te vinden op vragen die geen inherent commercieel belang hebben maar waarvoor de antwoorden kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen voor patiënten en de maatschappij in haar geheel: hoe kunnen geneesmiddelen het best worden gecombineerd of geordend met andere om de behandeling van de patiënt te optimaliseren? Kunnen dure behandelingen minder lang worden gegeven zonder invloed op het resultaat voor de patiënt? Zijn er betere manieren om 'oude' of 'generische' geneesmiddelen te gebruiken?

 • BIG is het grootste en enige echte internationale orgaan van academisch samenwerkende onderzoeksgroepen die uitsluitend gericht zijn op het ontwikkelen, uitvoeren en coördineren van patiënt-gecentreerd borstkankeronderzoek.
 • BIG focust op de ontwikkeling van betere behandelingen en remedies, en onderscheidt zich van andere organisaties doordat het zijn eigen onderzoek verricht. Dit betekent dat al het geld dat via de filantropische afdeling BIG against breast cancer wordt ingezameld, rechtstreeks naar het eigen onderzoek gaat en niet naar derde partijen.
 • Hoewel BIG sinds het begin van de jaren 2000 van behartigers van patiëntenbelangen advies krijgt over de ontwikkeling en uitvoering van zijn studies, heeft het recent een patiëntensamenwerkingsverband opgericht om ervoor te zorgen dat patiënten vanaf het vroegst mogelijke moment bijdragen aan het ontwerp van BIG-studies. Op die manier worden patiënten actieve partners bij het bepalen van de wetenschappelijke prioriteiten van BIG en worden ze gehoord en gewaardeerd bij het vormgeven van de toekomst van kankeronderzoek en zorg.
 • BIG volgt strikte onderzoeksprincipes die afwijkingen van het onderzoeksproces zo veel mogelijk willen vermijden, zowel wanneer wordt samengewerkt met de farmaceutische sector als wanneer alleen wordt gewerkt.
 • Ten slotte is BIG in staat om snellere resultaten te boeken en grotere patiëntenvoordelen te verkrijgen door:
        – Zijn netwerk in te schakelen om snel een grote hoeveelheid patiënten in te schrijven voor complexe internationale klinische studies;
        – Beste praktijken, expertise en gegevens te delen om antwoorden te krijgen op belangrijke wetenschappelijke vragen.

BIG ontvangt fondsgelden van diverse bronnen. De speciale filantropische afdeling BIG against breast cancer verricht essentiële fondsenwerving om academische klinische studies en onderzoeksprogramma's te helpen financieren die geen commercieel belang hebben maar cruciaal zijn voor patiënten met borstkanker. Steun wordt verkregen via evenementen en ontvangen van stichtingen, zakelijke partnerschappen en vele royale individuele schenkers.

BIG ontvangt ook lidgelden van BIG-groepen en vergoedingen van partners in de farmaceutische sector voor duidelijk gedefinieerde managementactiviteiten die het hoofdkantoor van BIG en/of BIG-ledengroepen verlenen in verband met klinische studies. BIG krijgt ook subsidies van de Europese Commissie.

Alle onderzoeksactiviteiten van BIG met commerciële of academisch partners leven de onderzoeksprincipes van BIG. na. Deze principes zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat, hoewel studies de sectorvereisten vanuit regelgevend oogpunt naleven, BIG en zijn leden verantwoordelijk blijven voor het opstellen van de onderzoeksagenda, om ervoor te zorgen dat het studieontwerp relevant en in het belang van de patiënten is, om de klinische studiegegevens te beheren en om (positieve en negatieve) onderzoeksresultaten voor te stellen en te publiceren volgens academische normen. Op deze manier behoudt BIG zijn wetenschappelijke integriteit en de patiëntenbelangen, terwijl het samen met een groep partners onderzoek ontwikkelt en verricht.

Tussen 2012 en 2023 werd 93,4% van alle fondsen die BIG kreeg rechtstreeks geïnvesteerd in het onderzoek van BIG (klinische studies en onderzoeksprogramma's).

Afhankelijk van de belangen en wensen van de schenker of partner, kunnen aan BIG gegeven fondsen worden gebruikt om verschillende doelstellingen te ondersteunen, waaronder:

 • Studies: Voor actuele en geplande klinische studies of onderzoeksprogramma's is geld nodig om diverse kosten te dekken: operationele opzet, werven van patiënten, behandelingen toedienen aan patiënten, tumormonsters verzamelen en bijhouden voor toekomstig onderzoek, onderzoek verrichten op de verzamelde monsters, gegevensverzameling en -opslag, analyse van de resultaten en delen van gegevens.
 • Activiteiten: In het hoofdkantoor van BIG werken ongeveer 40 mensen die het volledige onderzoeksnetwerk van BIG ondersteunen. De activiteiten van het hoofdkantoor van BIG omvatten de kernfuncties van elke organisatie, zoals financiën en HR-beheer, informatietechnologie en communicatie en filantropie, maar ook de voorziening van medische, wetenschappelijke en projectmanagementexpertise die nodig is om klinische studies en onderzoeksprogramma's van de hoogste kwaliteit te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Evenementen en campagnes: De filantropie- en communicatieteams van BIG werken hard om geld in te zamelen voor het onderzoek van BIG en om aandacht te vragen voor de rol van het onderzoek van BIG in het verbeteren van de levens van vrouwen en mannen met borstkanker. De evenementen en campagnes van BIG zijn onontbeerlijk om de boodschap te verkondigen dat borstkanker ons allemaal treft en dat onderzoek levens redt.
 • Elk bedrijf of elke persoon die BIG wil steunen, kan contact opnemen met BIG against breast cancer om te kijken wat de mogelijkheden zijn: philanthropy@bigagainstbc.org.

  .

Wanneer u een donatie doet aan BIG against breast cancer, de filantropische afdeling van BIG, dan krijgt u de mogelijkheid om een regelmatige nieuwsbrief en andere informatie te ontvangen. Daarin krijgt u nieuws over de voortgang van onze studies, evenals over andere manieren om onderzoek te steunen, zoals het bijwonen van evenementen, digitale campagnes en meer.

Afhankelijk van het land van de schenker, kunnen er rechtstreekse of onrechtstreekse lokale voordelen zijn. Als het land van een schenker deel uitmaakt van het internationale netwerk van BIG en als onderzoeksgroepen en hun bijhorende ziekenhuizen rechtstreeks deelnemen aan het onderzoek van BIG, kunnen zij en hun patiënten er rechtstreeks voordeel uit halen, via nieuwe behandelingen of andere resultaten en vooruitgang dankzij dit werk. Uiteindelijk heeft heel de wereld baat bij het onderzoek van BIG wanneer er nieuwe kennis over borstkanker komt, studieresultaten worden gepubliceerd en nieuwe door BIG bestudeerde behandelingen bijdragen aan de verbetering van de zorgstandaard voor borstkankerpatiënten.

Elke steun draagt bij aan het onderzoek van BIG, dat cruciaal is voor het ontwikkelen van remedies tegen borstkanker. Geven is ook besmettelijk op een positieve manier; help ons de boodschap te verspreiden.

 • Kom bij onze filantropische gemeenschap – BIG against breast cancer – en blijf in contact met nieuws over de voortgang van BIG tegen borstkanker.
 • Stel BIG voor aan uw professionele netwerk.
 • Doe een schenking bij elke gelegenheid. Denk aan BIG bij een verjaardag, Moederdag, jubileum, een gift ter herinnering van een geliefde of om een familielid of vriend te herdenken die tegen borstkanker heeft gestreden. U kunt dit doen door een overschrijving te doen op onze bankrekening of aan het MoveforBIG-platform.
 • Wees aanwezig op een van onze geldinzamelingsevenementen tijdens het jaar.
 • Schenk natura (bv. kunstwerk uit uw eigen collectie of een prachtige ervaring) voor een veiling ten voordele van BIG.

Steun het onderzoek van BIG nu!

Schenkingen van minimaal € 40 zijn fiscaal aftrekbaar in België. BIG geeft u een fiscaal attest. Fiscaal interessante schenkingen van buiten België zijn mogelijk via de Myriad-alliantie voor grenzeloze schenkingen en Transnational Giving Europe (TGE).

Als u vragen hebt over schenkingen van buiten België, neem dan contact op met philanthropy@bigagainstbc.org.

Wie BIG steunt, ondersteunt onderzoekers die hard werken om remedies te ontwikkelen voor vrouwen en mannen met borstkanker over heel de wereld! In de afgelopen jaren heeft BIG het aantal en de soorten uitstekende samenwerkingen met de zakenwereld uitgebreid, en we zijn er trots op dat we kunnen rekenen op onze trouwe partners.

Raak betrokken, wees creatief …

Uw bedrijf beschikt over diverse mogelijkheden om het borstkankeronderzoek van BIG te steunen. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijfssponsoring in natura: steun een BIG-evenement of een van onze bewustmakings- en geldinzamelingscampagnes door grafische ontwerpen, vertaal- of fotografiediensten aan te bieden, gadgets of prijzen voor tombola's te schenken, of zalen ter beschikking te stellen waar we onze evenementen kunnen houden.
 • Bedrijfssponsoring in natura: uw bedrijf kan een jaarlijkse schenker worden of geld schenken om een specifiek evenement of campagne te steunen die strookt met uw bedrijfsidentiteit.
 • Bedrijfssponsoring via de media: help ons om het publiek meer bewust te maken van BIG against breast cancer en zijn missie door onze promotiekosten financieren in diverse mediakanalen zoals tv, radio, betaalde reclame en gesponsorde artikels.
 • Cause-marketing: doe mee met een doel dat u na aan het hart ligt, ga bij een vereniging die de waarden van uw bedrijf weerspiegelt en vertel er uw klanten over. Steun BIG door een percentage van de verkoop van uw producten of diensten af te staan aan borstkankeronderzoek.
 • Gift Matching-programma: betrek uw werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks door borstkanker worden getroffen. Implementeer een donatiematchingprogramma dat uw werknemers aanmoedigt om bij te dragen en waarbij het bedrijf belooft hetzelfde bedrag van die bijdrage bij te voegen.
 • Geldinzamelingsuitdaging in het bedrijf: lanceer een innovatieve uitdaging voor uw werknemers via ons platform MoveforBIG.org. Op die manier bevordert u niet alleen de teamgeest in uw bedrijf, maar zamelt u ook waardevolle fondsen in die het borstkankeronderzoek verder helpen.