BIG Research In Focus

Stay up to date with BIG trials, members activities and milestones

In September 2014 the BIG Research In Focus Enkele jaren later belicht deze publicatie – die twee keer per jaar verschijnt – actuele onderwerpen op het gebied van het onderzoek naar borstkanker en worden het werk en de meningen van de experts van BIG in de kijker gezet. Wij willen de lezers een breed perspectief en een beter inzicht bieden in onderwerpen die belangrijk zijn voor de community die zich bezighoudt met onderzoek naar borstkanker en die de manier waarop wij werken veranderen.

Keep up to date with trending topics in the world of breast cancer and BIG member groups’ academic research.

Sign-up to receive your free copy: 

BIG Research in Focus subscription form


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact