Privacy kennisgeving website

Deze Privacy kennisgeving is van toepassing op de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van de website https://bigagainstbreastcancer.org/ (hierna "de Website").

Breast International Group (BIG)-aisbl (hierna "BIG") heeft zich er als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens toe verbonden de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Belgische wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en alle toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming na te leven. Met deze Privacy kennisgeving wil voor BIG te waarborgen ervoor zorgen dat u begrijpt welke persoonsgegevens over u worden verzameld, hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe ze veilig worden bewaard.

 

 1. Algemene waarschuwing en gebruik van sociale media

Toegang tot de Website houdt in dat de Gebruiker deze Privacy kennisgeving (hierna de "kennisgeving"), evenals de algemene gebruiksvoorwaarden en de Cookies kennisgeving volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en geeft BIG toestemming om de persoonsgegevens die hij/zij op de Website meedeelt, te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Kennisgeving.

De Kennisgeving is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost. Ze is niet geldig voor de pagina's gehost door derden waarnaar BIG kan verwijzen en waarvan de privacy beleidsregels kunnen verschillen. BIG kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor gegevens die op deze websites of door hen worden verwerkt. Deze mededeling is ook van toepassing op elke andere website die BIG mogelijk beheert, met inbegrip van onze bedrijfspagina's op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Flickr.

Voor het gebruik van sociale media is BIG Gemeenschappelijke Verwerkingsverantwoordelijke samen met Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Flickr enkel voor de volgende activiteiten: toegang tot en verwerking van statistische geaggregeerde gegevens verstrekt door Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Flickr. Voor elke andere verwerking op het platform wordt het sociale mediaplatform beschouwd als de enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Facebook, inclusief Instagram en LinkedIn hebben een "addendum" aan hun gebruikersovereenkomsten voor bedrijfspagina's gemaakt voor de verwerking waarvoor zij met ons Gemeenschappelijke Verwerkingsverantwoordelijken zijn. Twitter, YouTube en Flickr voorzien momenteel niet in een dergelijke overeenkomst.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, op welke basis en waarom?

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, moeten wij een of andere persoonsgegevens verwerken:

Doeleinden

Soorten persoonsgegevens

Wettelijke basis

Om uw vragen te beantwoorden

Titel, naam, e-mailadres als vereiste informatie.

Andere persoonsgegevens kunnen door BIG worden verwerkt afhankelijk van uw verzoek en de informatie die u verstrekt, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens wanneer u ons om behandelingsadvies vraagt. Gelieve ons enkel de gegevens te bezorgen die nodig zijn voor uw verzoek.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang. Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben bij het beantwoorden van de verzoeken of vragen die u via de bestaande verschillende contactkanalen stelt. Wij begrijpen dat de verwerking van deze gegevens ook in uw belang is, omdat wij u daardoor adequaat kunnen helpen en de gestelde vragen kunnen beantwoorden.

Om u nieuwsbrieven en andere publicaties te sturen en te communiceren over de activiteiten van BIG

Titel, naam, e-mailadres

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Voor fondsenwerving, zoals het verwerken van uw giften en donaties

Titel, naam, e-mailadres, postadres, financiële gegevens

Deze verwerking is gebaseerd op onze contractuele verplichtingen en om fiscale ontvangstbewijzen te kunnen versturen.

Om uw deelname aan een van onze evenementen te organiseren

Titel, naam, e-mailadres, financiële gegevens en eventueel nummerplaat, nationaliteit, kledingmaat, contactgegevens voor noodgevallen

Deze verwerking is gebaseerd op onze contractuele verplichtingen

Voor statistische doeleinden

Geaggregeerde statistische gegevens (bijv. Bedrijfspagina op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Flickr).

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben om inzicht te krijgen in de manier waarop onze pagina wordt geraadpleegd (bijv. hoe vaak onze pagina wordt geraadpleegd,...).

Gebruik van cookies voor de werking en het beheer van onze website

Cookies kunnen in bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens opslaan, waaronder: IP-adressen, browsertype, locatie, besturingssysteem,...

Zie onze kennisgeving over cookies voor meer informatie.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

BIG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te vervullen, met inbegrip van eventuele wettelijke vereisten.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is dan afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken, zoals hieronder uiteengezet:

 • Om uw vragen te beantwoorden: Wij verwerken uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.
 • Om u nieuwsbrieven en andere publicaties te sturen en te communiceren over de activiteiten van BIG: Wij zullen uw gegevens verwerken totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief annuleren na 20 jaar vanaf de datum van uw inschrijving.
 • Voor fondsenwerving, zoals het verwerken van uw giften en donaties: Wij bewaren en verwerken uw gegevens gedurende 10 jaar vanaf de datum van uw inschrijving in onze database.
 • Om uw deelname aan een van onze evenementen te organiseren: Wij verwerken uw gegevens met betrekking tot uw inschrijving en betaling gedurende de tijd die nodig is voor de organisatie van uw deelname aan een van onze evenementen. Binnen drie maanden na het evenement verwijderen wij alle persoonsgegevens die specifiek betrekking hebben op uw deelname aan het evenement, bijvoorbeeld kledingmaat, leeftijd, kenteken van de auto, etc.
 • Voor statistische doeleinden: Statistische informatie wordt opgeslagen door Hootsuite, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Flickr en bijgevolg onderworpen aan hun bewaarbeleid. We kunnen statistische rapporten exporteren, maar we garanderen dat dit alleen in anonieme vorm gebeurt.
 • Gebruik van cookies voor de werking en het beheer van onze website: zie onze Cookies kennisgeving.

 

 1. Delen van gegevens

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden.

BIG heeft de volgende dienstverleners gecontracteerd voor het beheer van de website:

 • Siteground voor hosting
 • Koalect voor fondsenwerving, crowdfunding & crowdsourcing activiteiten.
 • Stripe voor online betalingsverwerking
 • Wordpress.org voor inhoudsbeheer (CMS). • Matomo voor statistische analyses om de prestaties van de website te evalueren
 • Constant Contact voor e-mailing en contactbeheer (CRM)
 • euDonet voor contactbeheer (CRM)

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met:

 • Het personeel van het BIG hoofdkantoor:
  • Afdeling Filantropie als uw vraag betrekking heeft op fondsenwerving,
  • Afdeling Communicatie als uw vraag betrekking heeft op communicatieactiviteiten (bijvoorbeeld abonnementen op e-nieuwsbrieven),
  • Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, indien uw vraag betrekking heeft op een BIG studie.
 • Onderaannemers en/of derden die onder contract werken om specifieke activiteiten voor BIG uit te voeren, bijvoorbeeld om verzend- of publicatiediensten te leveren omdat u BIG-producten heeft gekocht of u heeft gevraagd om BIG-publicaties te ontvangen;
 • Publieke en andere autoriteiten indien nodig om aan de wettelijke verplichtingen van BIG te voldoen, bijvoorbeeld de belastingdienst met betrekking tot donaties;
 • Derden omdat u heeft ingestemd met deelname aan evenementen georganiseerd met een derde partij. Als u bijvoorbeeld kiest om deel te nemen aan de 20km van Brussel met het BIG team, zal BIG uw gegevens delen met de organisatoren van de race voor uw registratie.

Het delen van uw persoonsgegevens zoals hierboven uitgelegd kan een overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden. BIG verbindt zich er daarom toe om de overdrachtsregels onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en zorgt er daarom voor om

 • uw gegevens door te geven aan landen waar de ontvanger van de gegevens zich bevindt die door de Europese Commissie als adequaat zijn erkend
 • of, wanneer een land geen adequaatheidsbesluit heeft ontvangen van de Europese Commissie, om passende waarborgen te implementeren, zoals de Standaard Contractuele Clausules van de EU.

U kunt contact opnemen met onze DPO (zie contactgegevens hieronder) als u meer details wenst over het mechanisme ter ondersteuning van gegevensoverdracht buiten de EER.

 

 1. Hoe beschermen wij uw informatie?

voor BIG te waarborgen behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgt voor een voldoende en adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens bevinden zich achter beveiligde netwerken en zijn slechts toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen en verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te behandelen.

 

 1. Uw rechten

Volgens de GDPR heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, informatie over de verwerking van de gegevens en een kopie van de verwerkte gegevens.
 • Recht op rectificatie. U hebt het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens over u te verlangen.
 • Recht op gegevenswissen ("recht om vergeten te worden"): u hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist in de situaties die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking.U hebt het recht om de verwerking van gegevens onder bepaalde gespecificeerde omstandigheden te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om de ontvangst of de overdracht naar een andere organisatie, in een machine leesbare vorm, van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Recht om toestemming in te trekken. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken.

Al deze rechten zijn niet absoluut en worden per geval beoordeeld door onze functionaris voor gegevensbescherming.  

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, dpo@bigagainstbc.org.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van de Europese Unie van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de Algemene Vordering Gegevensverwerking worden verwerkt. U vindt hun informatie in sectie 7 "Contacten".

 

 1. Contacten

Breast International Group (BIG)-aisbl

Waterloolaan, 76

B-1000, Brussel

België

 

Funtionaris voor gegevensbescherming

E-mail: dpo@bigagainstbc.org.

Telefoonnummer: +32 2 896 55 53

 

Belgische autoriteit voor gegevensbescherming

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)

Drukpersstraat 35 1000 Brussel - Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

Website:https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Voor andere gegevensbeschermingsautoriteiten